Nederlands Overheid meet met 2 maten !!!!

De Nederlandse overheid rekent iedereen als moslim die als moslim uit een moslims land Nederland binnenkomt, plus zijn gehele nageslacht. Volgens dezelfde methode moet je dan ook zeggen dat de rest van het Nederlandse volk nog steeds katholiek, gereformeerd of hervormd is, en dat er zo’n 13 tot 14 miljoen christenen in Nederland zijn. Maar dat wordt niet gezegd, want de Nederlandse kerkgenootschappen houden zelf bij hoeveel leden ze hebben, en geven daar jaarverslagen over uit. Daarbij zullen ze best af en toe iemand die al jaren niet meer komt, nog laten meetellen, maar in principe, volgens hun eigen verklaringen, willen de kerkgenootschappen hun ledenadministraties zo schoon mogelijk houden. Iemand die niet meer mee wil doen, en opzegt, wordt vriendelijk bedankt voor zijn moeite.
Dat ligt bij de islam anders. De theorie van de islam heeft bepaald dat uittreden uit de islam een misdaad is, en dat die misdaad met de doodstraf hoort te worden bestraft. In de praktijk komt dit er op neer dat "uittreden niet kan". In streng-islamitische landen als Iran en Saoedi-Arabië zit de vork natuurlijk anders in de steel, maar we hebben het nu even over het vrije Westen waar wie uit zijn godsdienst uittreedt door de wetten des lands beschermd wordt, en als hij of zij in de Tweede Kamer zit, ook daadwerkelijk beveiligd.
Natuurlijk staat het de leiders van de moslims in Nederland vrij om te bepalen dat uittreden niet kan, maar er is geen enkele reden waarom ook de Nederlandse overheid dit religieus bepaalde standpunt zou moeten onderschrijven en er bij haar beleid rekening mee zou moeten houden. De regels van de islamitische godsdienst kunnen toch voor de overheid van een modern Westers land niet bindend worden verklaard? De regels van andere godsdiensten trouwens ook niet. En dan, wie bepaalt welke van de regels van de islam voor de Nederlandse overheid bindend zijn en hoe die regels luiden? Hoe ver wil de overheid hier gaan? Heeft het Nederlands parlement ooit goedgekeurd dat de Nederlandse overheid een aantal regels van de sharia, bijvoorbeeld die over uittreding, heeft te gehoorzamen? (De sharia is de traditionele islamitische wet).
Door de islamitische opvattingen over uittreding uit de islam stilzwijgend te accepteren, handelt de Nederlandse overheid, buiten het parlement om, op een wijze die in strijd is met de bepalingen over godsdienstvrijheid van de Nederlandse grondwet. Eigenlijk maakt de Nederlandse overheid zich hier naar de eigen normen ook nog schuldig aan iets anders, te weten een subtiele vorm van discriminatie, door de moslims niet in staat te achten zichzelf te tellen, en de katholieken wel. Er is ook geen reden te bedenken waarom zelftelling door moslims niet mogelijk zou zijn. Er zijn duizenden islamitische liefdadige stichtingen en verenigingen in Nederland. De lijsten bij de Kamers van Koophandel zijn onoverzichtelijk lang. Daaruit blijkt zonneklaar dat wat betreft kennis van het Nederlandse systeem van organiseren en dingen regelen de Nederlandse moslims, althans hun elite, beslist niet meer in een achterstandssituatie verkeren.

Van de katholieken eisen dat ze zelf tellen, en van de moslims niet, dat is het meten met twee maten – wat zoals bekend volgens bijbel en koran de Heer een gruwel is.
 
The Dutch government expects all as Muslim as Muslim from a Muslim country enters Netherlands, plus all his offspring. The same method should also tell you that the rest of the Dutch people still Catholic, Calvinist or reformed, and that about 13 to 14 million Christians in the Netherlands. But that is not said, because the Dutch churches themselves keep track of how many members they have, and provide annual reports on out there. It will best they occasionally someone who does not come for years, even counting towards, but in principle, according to their own statements, the churches want their members administrations as clean as possible. Someone who no longer wants to participate, and terminates, is kindly thanked for his trouble. This is contrary to Islam. The theory of Islam has determined that withdrawal from Islam is a crime, and crime that the death penalty ought to be punished. In practice this means that there is "not leaving". In strict Islamic countries like Iran and Saudi Arabia is of course different fork in the stem, but we are now also on the free West but who resigns from his religion by the laws of the land is protected, and if he or she the House is, in fact protected. Of course, the leaders of Muslims in the Netherlands are free to decide that withdrawal can not, but there is no reason why the Dutch government that certain religious views should adhere to its policies and should take into account. The rules of the Islamic religion can do for the government of a modern Western country not to be made binding? The rules of other religions that matter. And then, who decides which of the rules of Islam for the Dutch government and how binding those rules are? How far will the government go here? Dutch parliament has ever approved that the Dutch government a number of rules of Sharia, for example on retirement, have to obey? (The Sharia is the traditional Islamic law). The Islamic views on retirement from Islam to tacitly accept the Dutch government is acting outside the parliament to, in a manner contrary to the provisions on religious freedom of the Dutch constitution. Actually, the Dutch government's own standards here also guilty of something else, namely a subtle form of discrimination by Muslims to say they would not be able to count, and the Catholics do. There is no reason why this by itself would not allow Muslims. There are thousands of Islamic charitable foundations and associations in the Netherlands. The lists in the Chambers of Commerce are confusing long. It appears obvious that as regards knowledge of the Dutch system of organizing things and arrange the Dutch Muslims, at least their elite, certainly not in a disadvantaged situation.  
Of the Catholics demand their own count, and the Muslims, that's the double standards - and we know according to the Bible and Koran Lord is an abomination. 

وتتوقع الحكومة الهولندية وجميع المسلمين والمسلمين من بلد مسلم يدخل هولندا ، بالإضافة إلى كل ذريته. وبنفس الطريقة ينبغي أيضا أن أقول لكم أن ما تبقى من الشعب الهولندي لا يزال الكاثوليكية ، الكالفيني أو إصلاحه ، وبأن حوالي 13 و 14 مليون من المسيحيين في هولندا. لكن ليس هذا هو قال ، لأن الكنائس الهولندية نفسها تتبع كم عدد أعضاء لديهم ، وتقديم تقارير سنوية عن هناك. سيكون أفضل شخص كانوا أحيانا لا تأتي لسنوات ، حتى عد صوب ، ولكن من حيث المبدأ ، وفقا لبياناتها الخاصة ، والكنائس يريدون من أعضاء الإدارات ونظيفة ممكن. الشخص الذي لم يعد يرغب في المشاركة ، وينتهي ، هو التفضل شكر لمشكلته. هذا مناف للإسلام. نظرية الإسلام قد قررت الانسحاب من الإسلام هو جريمة ، والجريمة أن عقوبة الإعدام يجب أن يعاقبوا. في الواقع هذا يعني أن هناك "عدم ترك". في بلدان اسلامية متشددة مثل إيران والمملكة العربية السعودية هي بالطبع مختلفة شوكة في الجذعية ، ولكن نحن الآن أيضا في الغرب الحرة ولكن الذي يستقيل من دينه من القوانين لحماية الأرض ، وإذا كان هو أو هي البيت هو ، في الواقع بالحماية. وبطبيعة الحال ، من زعماء المسلمين في هولندا هي حرة في أن تقرر أنه لا يستطيع الانسحاب ، ولكن لا يوجد سبب فى ان الحكومة الهولندية أن بعض وجهات النظر الدينية يجب أن تلتزم سياساتها وينبغي أن تأخذ بعين الاعتبار. قواعد الدين الاسلامي لا يمكن لحكومة دولة غربية حديثة لا أن تكون ملزمة؟ قواعد الأديان الأخرى بهذا الشأن. ومن ثم ، من الذي يقرر ما هي قواعد الإسلام للحكومة الهولندية ، وكيفية ربط هذه القواعد؟ فإلى أي مدى ستكون الحكومة هنا؟ البرلمان الهولندي من أي وقت مضى أن وافقت الحكومة الهولندية على عدد من قواعد الشريعة الإسلامية ، على سبيل المثال على التقاعد ، ويجب أن تطيع؟ (والشريعة هو القانون الإسلامي التقليدي). آراء الإسلامية على التقاعد من الإسلام إلى ضمنا قبول الحكومة الهولندية تعمل خارج البرلمان ، بطريقة مخالفة لأحكام حول الحرية الدينية في الدستور الهولندي. في الواقع ، أن الحكومة الهولندية المعايير الخاصة هنا أيضا مذنبا لشيء آخر ، أي شكل من أشكال خفية من التمييز من قبل المسلمين ليقولوا انهم لن تكون قادرة على الاعتماد ، والكاثوليك القيام به. لا يوجد أي سبب لهذا في حد ذاته لن تسمح للمسلمين. هناك الآلاف من المؤسسات الخيرية والجمعيات الإسلامية في هولندا. القوائم في غرف التجارة ومربكة طويلة. يبدو واضحا أن ما يتعلق معرفة النظام الهولندي لتنظيم وترتيب أمور المسلمين الهولنديين ، على الأقل في النخبة ، وبالتأكيد ليس في وضع غير مريح. من الكاثوليك الطلب بلدانهن ، والمسلمين ، وهذا هو الكيل بمكيالين -- ونحن نعرف وفقا للكتاب المقدس والقرآن الرب شيئا مقيتا.
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten