Greece is NWO Test Ground, Says Greek Reader

I am 26 years old and live in Greece. I am writing this letter in order to let you know about a new law in Greece announced yesterday.

The financial minister of Greece announced yesterday that from 1/1/2011 all financial transactions of sums above 1500 euros in cash, will be banned. For any transaction above 1500 euros, only credit cards and checks will be legal. The formal explanation for this law is it will combat those who do not pay taxes. But we all know this is not the case...

It seems the new world order wants to make Greece a testing ground for their new laws. For the past months, Greece have been attacked without mercy. We have been called liars, frauds, cheaters, thieves. They are threatening us constantly with banning from the euro zone and default. [These charges are] not true. ... The problem is, based on their accusations and (the virtual) bad situation of Greek finances, they will pass their experimental laws of their new world order.

The fairly new Government of the socialist party, elected 4 months ago, forgot all its promises, and is determined to pass laws giving citizenship to illegal immigrants after 5 years, without any trade-off. We are 10 million Greeks here, and almost 3 million mostly illegal immigrants, who will obtain Greek nationality and will gain the right to bring their families here too... In Pakistan there are even ads saying "for 5000 euros we get you to Greece, to study free, work, make families, and obtain EU passports"...

And now this... The previous government created a new ID card, to collect data from people since childbirth. This government will ban transactions in cash over 1500 euros, in order to make all of us have credit cards. The obvious first step is to ban all cash transactions, then merge this new ID card with the credit system, then, well.... insert this merged ID card into our bodies...

Our peoples' morale is low, society is disorganized because of immigration and propaganda, and we will not fight those laws. You people living in the Western World, be prepared because they are planning the same for you!

BACKGROUND

I will try to give you my personal view of the conditions in Greece.

First of all, there is no trust in politicians. Most people distrust them and know they are scum, but continue to vote for the same people in every election. This happens because they promise privileges in order to get votes. Most politicians are members of secret societies, and have close ties to USA and European elites. Our current prime minister is even an American citizen...

A young man living in Greece and having no connections, is hopeless. Without connections, he will have major difficulties if he wants to join a good University(or complete his studies without bribes), if he wants to find a job, or create his own. He will be forced to join the army while privileged young men with connections will illegally avoid it.

And there is no point discussing finding love... Of course pretty women will pick wealthier men, but in Greece even women of moderate appearance prefer men with deep pockets. They prefer sharing the top men than having a man only for themselves.

And the top men in Greece are all frauds. Greece, apart from some natural resources and its tourism industry, produces nothing of value. Corruption is so big, that all productive forces are drowned. So all men of power here, get their power from plundering the Greek people, or having connections with those that do it. Women (and their families) of course are not concerned about that. As long as someone is wealthy, he is desirable, and value as a person is irrelevant.

Despite poor economic condition (but not so desperate as to warrant dire measures), people in power take pleasure in attacking traditional customs, Orthodox Christianity, and traditional Greek patriots. They protect illegal immigrants, and silence their crimes. They attack Christianity, in the media, at schools etc. They are removing all Christian symbols from public places.

MEDIA

Greek media are a pile of garbage. For the biggest part of the day, most major TV networks will show shows discussing greek "vips" lifestyle, sexual relations etc. There are few "political" shows and news shows, all trying to cover the truth and turn the attention of the people at matters of trivial importance. Propaganda is blatant. The previous government was literally destroyed by TV networks. They promoted heavily the current government, so strongly that previous prime minister was forced to make new elections despite being only for 2 years in government.

Current prime minister made promises, NONE of which kept after being elected. Only a few days after election, he went on with the plans of New World Order. He created an artificially dire financial situation, in order to be able to pass whatever laws he wanted, plus giving his friends some money... He "cooked" our budget, by moving payments of 2010 in 2009 and incomes from 2009 to 2010, in order to both make our deficit bigger and be able to claim in 2010 that he "improved" our economy... This doesn't mean that our previous prime minister wasn't a puppet, just that he wasn't able to fulfill New World Order directions like the new government.

Huge economic scandals are discovered every day, and buried by Greek propaganda media. And most honest people are so concerned with working 2 and 3 jobs in order to feed their families, that cannot fight this corruption. Greek people work on average many more hours weekly than other EU countries, get much less pay, and pay more for the same products. And because of the traitors in government, EU newspapers and media call our people lazy. They say we need to work even more and receive even less... Of course this is not true. The plunder of Greek people has been made with their assistance. But this is a long subject and i wont go on with it.


CONCLUSION

In a few words... Life in Greece sucks. Since I am a computer programmer, i have many times thought about leaving for a better country and make my living there. But i do not want to abandon my home... yet. I would be willing to fight this system, but i see no point since the system is so well entrenched it cannot be tackled by a few men alone.

The reason i wrote you my previous letter is because this new law of banning cash transactions above 1500 euros is just another step towards cashless society, and is being implemented in Greece as a testing phase. I strongly believe it is a matter of time before most western nations see similar laws.


CZ

Jsem 26 let a žije v Řecku. Píši tento dopis, aby vás informovat o nový zákon, v Řecku, oznámil včera.
Finanční ministr Řecko včera oznámila, že od 1.1.2011 veškeré finanční transakce, částky nad 1500 eur v hotovosti, budou zakázány. Pro všechny transakce nad 1500 eur, bude pouze kreditních karet a šeků být legální. Oficiální vysvětlení tohoto zákona je, že bude bojovat s těmi, kteří neplatí daně. Ale všichni víme, že to není tento případ ...
Zdá se, že nový světový pořádek chce Řecko testovací půdu pro své nové zákony. Za posledních měsíců, byly v Řecku zaútočil bez slitování. Byli jsme povoláni lháři, podvody, podvodníci, zloději. Jsou hrozí nám neustále se zákaz vstupu do eurozóny a výchozí. [Tyto poplatky se] není pravda. ... Problém je, že na základě jejich obvinění, a (virtuální) špatnou situaci řeckých financí, budou předávat své experimentální zákony svého nového světového pořádku.
Poměrně nová vláda socialistické strany, zvolený před 4 měsíci, zapomněla na své sliby, a je rozhodnut prosadit zákony dávat občanství pro ilegální přistěhovalce po 5 letech, aniž by trade-off. Jsme tu 10 milionů Řeků, a téměř 3 miliony většinou nelegálních přistěhovalců, kteří obdrží řecké národnosti a získají právo na jejich rodiny i zde ... V Pákistánu jsou i reklamy rčení "za 5000 eur my vám do Řecka, studovat zdarma, práce, aby rodiny, a získat v EU pasy" ...
A teď tohle ... Předchozí vláda vytvořila nový občanský průkaz, shromažďovat data od lidí, od narození dítěte. Tato vláda zakáže transakce v hotovosti nad 1500 eur, tak, aby každý z nás má kreditní karty. Zřejmé Prvním krokem je zakázat veškeré hotovostní operace, pak sloučit tento nový občanský průkaz s kreditní systém, pak dobře .... vložit této sloučené průkaz do našich těl ...
Morálka našich národů 'je nízký, společnost je chaotický, protože imigrace a propagandy, a nebudeme bojovat těchto předpisů. Jste lidé žijící v západním světě, buďte připraveni, protože plánují stejné pro Vás!
BACKGROUND
Pokusím se vám můj osobní názor na podmínky v Řecku.
Zaprvé, není důvěra v politiky. Většina lidí nevěří, a vědí, že jsou spodina, ale i nadále hlasovat pro stejné lidi v každých volbách. To se stává proto, že slib oprávnění k získání hlasů. Většina politiků jsou členy tajných společností, a mají úzké vazby s USA a evropskými elitami. Naše stávající premiér je dokonce americký občan ...
Mladý muž žijící v Řecku a nesmí mít žádné propojení, je to beznadějné. Bez připojení, bude mít velké problémy, pokud se chce připojit dobré univerzity (nebo dokončit svá studia bez úplatků), chce-li najít práci, nebo vytvořit vlastní. Bude nucen vstoupit do armády, zatímco privilegovaných mladých mužů s přípojkami bude nelegálně vyhnout.
A nemá smysl diskutovat o hledání lásky ... Samozřejmě krásné ženy budou vybírat bohatších mužů, ale u žen se středním Řecku i vzhled preferují muže s hluboko do kapsy. Dávají přednost sdílení vrcholu muži než mít člověk jen pro sebe.
A nejlepší muži v Řecku jsou podvody. Řecko, na rozdíl od některých přírodních zdrojů a jeho turistického průmyslu, vyrábí nic cenného. Korupce je tak velká, aby všechny výrobní síly se utopil. Takže všichni lidé moci tady si svou sílu z plenění řeckého lidu, nebo mají spojení s těmi, které to. Ženy (a jejich rodiny) samozřejmě nejsou znepokojeni, že. Dokud je někdo bohatý, že je žádoucí, a hodnotu jako osoba, je irelevantní.
I přes špatné ekonomické podmínky (ale ne tak zoufalá, aby mohly odůvodnit zoufalé opatření), lidé u moci mít radost z útoku tradičních zvyků, ortodoxní křesťanství, a tradiční řecké vlastenci. Chrání nelegálních přistěhovalců, a ticho své zločiny. Útočí na křesťanství, v médiích, ve školách atd. Jsou odstranit všechny křesťanské symboly z veřejných míst.
MEDIA
Řecká média jsou hromady odpadků. Pro největší část dne, většina hlavních televizních sítí ukáže ukazuje, diskutovat Řecký "VIP" životní styl, sexuální vztahy atd. Existuje několik "politických" show a zpravodajství ukazuje, všichni snaží zakrýt pravdu a obrátit pozornost lidí na otázky triviální významu. Propaganda je do očí bijící. Předchozí vláda byla doslova zničena televizních sítí. Jsou podporovány silně současná vláda, tak silně, že předchozí předseda vlády byl donucen k novým volbám, přestože v nich jen po dobu 2 let ve vládě.
Současný premiér se sliby, z nichž žádný průběžně po svém zvolení. Jen pár dní po volbách, pokračoval s plány Nového světového řádu. On vytvořil uměle katastrofální finanční situaci, aby mohli projít bez ohledu na zákony chtěl, a navíc dává jeho přátelé nějaké peníze ... On "vaření" našeho rozpočtu, pohybem plateb od roku 2010 a v roce 2009 příjmy 2009 - 2010, aby tak, aby naše větší deficit a musí být schopen tvrdit, že v roce 2010 byl "lepší" naše ekonomika ... To neznamená, že naše předchozí premiér nebyl loutka, jen, že nebyl schopen splnit New World Order směry jako nové vlády.
Obrovské ekonomické skandály jsou objeveny každý den, a pohřben řecké mediální propaganda. A nejpoctivější lidé tolik obávají s pracovními 2 a 3 pracovních míst, aby uživili své rodiny, které nelze tento boj s korupcí. Řecký lidé pracují v průměru mnohem více hodin týdně než jiné země EU, získat mnohem méně platit a platit více za stejné výrobky. A protože se zrádci ve vládě, EU, noviny a média volat naši lidé líní. Říkají, že musíme pracovat ještě více a dostat ještě méně ... Samozřejmě to není pravda. Drancování řeckého lidí bylo dosaženo s jejich pomocí. Ale to je dlouhý předmět a já zvyklý jít do toho.

ZÁVĚR
V několika slovech ... Život v Řecku sucks. Protože jsem programátor, jsem mnohokrát přemýšlel o odchodu za lepší zemi a my, kteří tam žijí. Ale já nechci opustit svůj domov ... dosud. Já bych byl ochoten bojovat proti tomuto systému, ale já nevidím žádný bod, protože systém je tak dobře zavedený není možné řešit pouze několik lidí.
Důvod, proč jsem vám napsal můj předchozí dopis je, že tento nový zákon zakazující hotovostních transakcí nad 1500 eur, je jen dalším krokem k bezhotovostní společnosti, a je prováděn v Řecku jako testovací fázi. Jsem pevně přesvědčen, že je otázkou času, než většina západních zemí viz podobné zákony.


 AR

 عمري 26 عاما ويعيش في اليونان. وأنا أكتب هذه الرسالة لنخبرك عن قانون جديد في اليونان أمس.
وزير المالية من اليونان امس ان من 1/1/2011 جميع المعاملات المالية للمبالغ فوق 1500 يورو نقدا ، سيتم حظرها. لأية معاملة فوق 1500 يورو ، لن يؤدي إلا إلى بطاقات الائتمان والشيكات تكون قانونية. وتفسير رسمي لهذا القانون هو أنه سوف محاربة أولئك الذين لا يدفعون الضرائب. ولكننا جميعا نعلم أن هذا ليس هو الحال...
يبدو أن النظام العالمي الجديد يريد أن يجعل اليونان اختبارا لقوانين جديدة. طوال الاشهر الماضية ، واليونان قد تعرضت للهجوم من دون رحمة. دعينا الكذابين ، والاحتيال ، المحتالين واللصوص. فإنها تهدد لنا باستمرار مع المنع من دخول منطقة اليورو والافتراضية. [هذه التهم ليست] ليس صحيحا. ... المشكلة هي ، على أساس الاتهامات و(الظاهري) الوضع السيء للمالية اليونانية ، فإنها تمر قوانينها تجريبية من النظام العالمي الجديد.
حكومة جديدة نوعا ما من الحزب الاشتراكي ، انتخبت 4 أشهر ، ونسيت كل وعودها ، ومصممة على تمرير قوانين منح الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين بعد 5 سنوات ، دون أي مقايضة. نحن 10 مليون اليونانيين هنا ، و3 ملايين شخص تقريبا معظمهم من المهاجرين غير الشرعيين ، الذين سوف يحصلون على الجنسية اليونانية وستكتسب الحق في استقدام أسرهم وهنا ايضا... في باكستان ، بل هناك إعلانات قائلا ان "نحو 5000 يورو نحصل على لك إلى اليونان ، لدراسة الحرة ، والعمل ، وجعل الأسر ، والاتحاد الأوروبي الحصول على جوازات سفر"...
وهذا الآن... الحكومة السابقة أوجدت بطاقة الهوية الجديدة ، لجمع البيانات من الناس منذ الولادة. هذه الحكومة ستحظر المعاملات النقدية ما يزيد عن 1500 يورو ، من أجل جعل كل واحد منا لديهم بطاقات الائتمان. الخطوة الأولى هي واضحة لحظر جميع المعاملات النقدية ، ثم دمج هذه بطاقة الهوية الجديدة مع نظام الائتمان ، وبعد ذلك ، حسنا.... إدراج هذا اندمجت بطاقة الهوية في اجسادنا...
شعوبنا معنويات منخفضة ، والمجتمع غير منظم بسبب الهجرة ، والدعاية ، ونحن لن يخوض تلك القوانين. لك الناس الذين يعيشون في العالم الغربي ، ويكون مستعدا لانهم يخططون نفس الشيء بالنسبة لك!
معلومات أساسية
وسأحاول أن أعطيك وجهة نظري الشخصية للظروف السائدة في اليونان.
بادئ ذي بدء ، ليس هناك ثقة في السياسيين. معظم الناس الثقة بهم ويعرفون انهم حثالة المجتمع ، ولكن الاستمرار في التصويت لصالح الشعب نفسه في كل انتخابات. يحدث هذا لأنهم الوعد امتيازات من أجل الحصول على أصوات. معظم السياسيين واعضاء الجمعيات السرية ، ولها علاقات وثيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية والنخب الأوروبية. لدينا رئيس الوزراء الحالي بل هو مواطن أمريكي...
وقال شاب يعيشون في اليونان وعدم وجود اتصالات غير ميؤوس منه. دون اتصالات ، فإنه سوف يواجه صعوبات كبرى اذا كان يريد الانضمام الى جامعة طيبة (أو استكمال دراسته دون رشوة) ، اذا كان يريد الحصول على وظيفة ، أو إنشاء دولته. وسوف يجبر على الانضمام للجيش ، بينما مميزة الشبان اتصالات مع تجنب ذلك سيكون غير قانوني.
وليس هناك من نقطة مناقشة إيجاد الحب... بالطبع المرأة جميلة وسوف يختار الرجال الأكثر ثراء ، ولكن في اليونان حتى النساء من مظهر الرجل المعتدل يفضل مع جيوب عميقة. انهم يفضلون تقاسم الرجال أعلى من وجود الرجل الوحيد لأنفسهم.
ورجال كبار في اليونان كلها عمليات الاحتيال. واليونان ، وبصرف النظر عن بعض الموارد الطبيعية والسياحة والصناعة ، وينتج شيئا ذا قيمة. الفساد كبيرة جدا ، أن جميع القوى المنتجة وغرقوا. لذلك جميع رجال السلطة هنا ، والحصول على الطاقة من نهب للشعب اليوناني ، أو وجود اتصالات مع تلك التي تفعل ذلك. النساء (وأسرهم) وبالطبع لا تشعر بالقلق بشأن ذلك. ما دام هناك من الأثرياء ، وقال انه من المرغوب فيه ، وقيمة بأنه شخص غير ذي صلة.
على الرغم من الظروف الاقتصادية السيئة (ولكن ليس ذلك على النحو يائسة لتبرير تدابير وخيمة) ، والناس في السلطة اتخاذ السرور في مهاجمة العادات التقليدية ، والمسيحية الأرثوذكسية ، واليونانية التقليدية وطنيون. انهم حماية المهاجرين غير الشرعيين ، والسكوت على جرائمهم. انهم يهاجمون المسيحية ، في وسائل الإعلام ، في المدارس وغيرها وهي تقوم بإزالة جميع رموز مسيحية من الاماكن العامة.
وسائل الإعلام
وسائل الاعلام اليونانية هي كومة من القمامة. بالنسبة للجزء الأكبر من اليوم ، ومعظم شبكات التلفزة الرئيسية وسوف تظهر يظهر مناقشة اليونانية "كبار الشخصيات" نمط الحياة ، والعلاقات الجنسية وما إلى ذلك هناك عدد قليل من "يظهر" السياسي والإخباري ، وجميع الذين يحاولون تغطية الحقيقة وتحويل انتباه الناس في المسائل ذات الأهمية تافهة. الدعاية الصارخة. الحكومة السابقة كان حرفيا دمرت من قبل شبكات التلفزيون. انها عززت بشكل كبير على الحكومة الحالية ، وذلك بشدة رئيس الوزراء السابق الذي اضطر الى جعل انتخابات جديدة على الرغم من كونها فقط لمدة 2 سنة في الحكومة.
رئيس الوزراء الحالي قدمت وعودا ، أي من الذي أبقى بعد انتخابه. فقط بعد بضعة أيام من الانتخابات ، وقال انه ذهب مع خطط النظام العالمي الجديد. انه خلق حالة مصطنعة وخيمة المالية ، من أجل أن تكون قادرة على تمرير قوانين أيا كان يريد ، بالإضافة إلى إعطاء أصدقائه بعض المال... انه "مطبوخة" ميزانيتنا ، عن طريق نقل المدفوعات من عام 2010 في عام 2009 ودخل 2009 حتي 2010 ، من أجل جعل كل من العجز أكبر وتكون قادرة على المطالبة في عام 2010 بأنه "تحسين" اقتصادنا... هذا لا يعني ان لدينا رئيس الوزراء السابق لم يكن دمية ، مجرد أنه لم يكن قادرا على تحقيق النظام العالمي الجديد مثل اتجاهات الحكومة الجديدة.
الفضائح الاقتصادية الضخمة التي يتم اكتشافها كل يوم ، ودفنت من قبل وسائل الاعلام اليونانية الدعاية. وأصدق الناس قلقة للغاية بخصوص العمل 2 و 3 وظائف من أجل إطعام أسرهم ، والتي لا يمكن محاربة هذا الفساد. اليونانية الناس على متوسط ساعات العمل الأسبوعية أكثر من العديد من بلدان الاتحاد الأوروبي الأخرى ، والحصول على رواتب أقل بكثير ، ودفع مبالغ أكبر لنفس المنتجات. ونظرا للخونة في الحكومة ، والاتحاد الأوروبي الصحف ووسائل الاعلام دعوة شعبنا كسول. يقولون نحن بحاجة للعمل أكثر وتتلقى حتى أقل... طبعا هذا ليس صحيحا. نهب الشعب اليوناني الذي أحرز مع ما قدموه من مساعدة. ولكن هذا موضوع طويل وأنا متعود على الذهاب معه.

الخلاصة
في بضع كلمات... الحياة في اليونان تمتص. منذ أنا مبرمج كمبيوتر ، ولقد فكرت مرات عديدة لمغادرة البلاد على نحو أفضل ، وجعل بلدي الذين يعيشون هناك. لكنني لا تريد أن تتخلى عن بيتي... ومع ذلك. سأكون على استعداد لمحاربة هذا النظام ، ولكن لا أرى أي نقطة لأن ذلك هو نظام راسخ لا يمكن التصدي لها من قبل عدد قليل من الرجال وحدها.
والسبب أنني كتبت لك رسالتي السابقة لأن هذا القانون الجديد بحظر المعاملات النقدية أعلاه 1500 يورو هو مجرد خطوة أخرى نحو مجتمع غير النقدية ، ويجري تنفيذه حاليا في اليونان باعتبارها مرحلة الاختبار. وأعتقد جازما أنها مسألة وقت قبل ان نرى معظم الدول الغربية تطبق قوانين مماثلة.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten