اعتذار ، وأنا حاليا مؤقتاExcuses, ik ben tijdelijk offline..Apologies, I am temporarily offline..Omlouvám se, jsem dočasně offline..

Waarom?    
De jacht is geopend op websites die foto's gebruiken waar copyrights op berusten. Door gebruik te maken van geavanceerde software om foto's op te sporen ontkomt niemand. Robots stropen miljoenen websites af en vergelijken afbeeldingen met een database. Zodra een foto wordt gevonden, volledig geplaatst, gedeeltelijk gebruikt, aangepast of als achtergrond, wordt er hiervan een screenshot gemaakt en het adres van de website vastgelegd. Zodra bekend is wie de eigenaar is van het domein, wordt u geconfronteerd met een Settlement Demand. Bedragen die eventueel via een gerechtelijke procedure worden opgeëist kunnen oplopen tot enkele duizenden Euro's.

De meeste mensen verkrijgen foto's door gebruik te maken van Google of door ze van websites te kopiëren. In de meeste gevallen is niet vast te stellen of foto's rechtelijk beschermd zijn. Hierdoor zullen veel mensen in de aankomende tijd geconfronteerd worden met boetes terwijl ze zich van geen kwaad bewust zijn. De personen en bedrijven die zich bezig houden met het opsporen van foto's leven in luilekkerland, terwijl ze achterover leunen stroomt het geld binnen. Ongetwijfeld zullenl 90% van de gemaakte slachtoffers onschuldige burgers zijn die onbedoeld een leuke afbeelding plotseling ineens gestolen blijken te hebben.

Er zijn overigens meer ontwikkelingen gaande die er voor gaan zorgen dat het steeds moeilijker wordt om als alternatieve media te berichten over nieuws vanuit een ander perspectief. Niet allen kunnen geen foto's gebruikt worden, ook video's worden steeds vaker verwijderd en ook hier dreigt vervolging. Zo zijn er zelfs plannen om verwijzingen naar artikelen geplaatst door de gevestigde media strafbaar te maken, dus kan een simpele verwijzing je al grof geld gaan kosten.
   
Ik heroverweeg nu wat te doen. Uiteraard kan ik foto's vervangen door bijvoorbeeld eigen materiaal of simpelweg alleen tekst plaatsen. Maar zodra ik bijvoorbeeld schrijf over een bepaalde persoon, loop ik al een risico wanneer ik een foto van die persoon plaats. Dit is een groot probleem.

Het is duidelijk dat de machten Internet voor zichzelf willen, de burger moet zich maar beperken tot het plaatsen van verhaaltjes op Facebook over hun laatste vakantie, met de daarbij toegestane kiekjes van moeders in bikini.

Ik bekijk nu wat er overblijft van mijn artikelen wanneer ik foto's verwijder, tot die tijd blijft ik offline, sorry hiervoor.

Helaas is dit alles het gevolg van een meerderheid die helemaal niets onderneemt tegen de erosie van onze vrijheden. Mensen hebben het druk met twee banen, staren naar de TV en hangen dag en nacht aan hun mobieltje. Ondertussen veranderd ons land in een controlestaat waar Adolf Hitler van zou kwijlen. Vandaag was te lezen hoe Burgernet landelijk gaat, burgers die massaal worden ingezet om medeburgers te bespieden en aan te geven bij de Politie. Spraken wij enkele jaren geleden nog schande over de Stasi praktijken in Duitsland, nu roepen we HOERA als dergelijke systemen hier worden geïnstalleerd.

En de gemiddelde Nederlander maar trots zijn op dit vrije land, ondertussen staat hij schaapachtig lachend zijn vingerafdrukken af voor zijn nieuwe paspoort.

Wat is er misgegaan met deze zwijgende instemmende meerderheid, misschien teveel Fluoride genuttigd?

ENGLISH

Why? The hunt is open to sites that use photos that copyright rested. By using advanced software for photos to detect escapes nobody. Robots poaching millions of websites, and compare images in a database. Once a picture is found, fully placed, partially used, adapted or background, is this a screenshot made and the address of the website down. Once we know who the owner of the domain, you are confronted with a Settlement Demand. Amounts may by judicial proceedings be claimed up to several thousand Euros.
Most people obtain pictures by using Google or their websites to copy. In most cases, not to determine whether pictures law protected. This many people in the upcoming time face fines when they are of no harm aware. The individuals and companies involved in the detection of pictures of life in land of plenty, while they sit back flows the money. Undoubtedly, 90% of the victims are innocent civilians who made an unintentionally funny picture suddenly suddenly appear to have stolen.
There are also more developments that go for it make it increasingly difficult to as alternative media reports news from a different perspective. Not all can no photos are used, even videos are increasingly removed and again threatened prosecution. There are even plans to include references to articles posted by the established media punishable make, so a simple link you have big money going to cost.
I reconsider now what to do. Obviously I can picture are replaced by such private material or simply just Text. But when I for example write about a particular person, I walk though a risk when I take a picture of that person instead. This is a major problem.
It is clear that powers the Internet for themselves, the public should only be limited to posting stories on Facebook about their last holiday, with the corresponding allowed snapshots of mothers in bikinis.
I see now what remains of my articles when I delete photos, until then I am offline, sorry for this.
Unfortunately this is all the result of a majority that nothing in place against the erosion of our freedoms. People are busy with two jobs, staring at the TV and hanging day and night on their cellphone. Meanwhile changed our country in a control state where Adolf Hitler's would drool. Today was just read how Burger goes nationwide, citizens are massively deployed to spy on fellow citizens and to indicate to the Police. We spoke a few years ago, shame about the Stasi practices in Germany, now we cry HOORAY such systems are installed.
And the average American, but proud of this free country, now he is sheepishly laughing his fingerprints for his new passport.
What went wrong with the silent assenting majority, perhaps too much fluoride ingested?


CESKY 

Proč? Lov je otevřena na stránky, které používají obrázky, které jsou založeny na autorská práva. Pomocí sofistikovaného software pro detekci uniknout nikomu. Roboti pytláctví milionů webových stránek, a porovnávat obrázky v databázi. Jakmile je obrázek nalezen, plně upsaných, částečně použity, nebo upravené jako pozadí, to je z obrazovky a adresu webové stránky dolů. Jakmile budeme vědět, kdo je vlastníkem domény, jste konfrontováni s požadovat vypořádání. Částka, která může být uplatněna soudním řízení až do několika tisíc eur.
Většina lidí, získat obrázky pomocí Google nebo kopírováním z webových stránek. Ve většině případů není zavedení práva nebo chráněné fotografie. Tato mnoho lidí v nadcházejících pokut době setkávají, když jsou si vědomi žádné škody. Jednotlivců i společností podílejících se na detekci života v zemi s množstvím fotografií, zatímco se pohodlně usaďte a peněžních toků. Nepochybně, že 90% obětí jsou nevinné civilisty, kteří se nechtěně vtipný obrázek najednou najednou se zdá, že ukradl.
Existují také další vývoj, který se chystáte, aby bylo stále obtížnější jako alternativní mediální zprávy zprávy z jiného úhlu pohledu. Ne všechny nemohou být použity obrázky, videa jsou ve stále větší míře odstraněny a znovu hrozí trestní stíhání. Existují i plány obsahují odkazy na články poslané sídlem médií vytvořit urážky, tak pouhý odkaz na cenu, kterou již velké peníze.
I nyní přehodnotit, co má dělat. Samozřejmě mohu být nahrazeny obrazy, jako je vlastní vybavení, nebo prostě jen text. Ale když jsem psát o takové osobě, chodím i když riziko, když jsem místo obraz této osoby. Je to velký problém.
Je jasné, že pravomoci Internet pro sebe, ale občané musí být omezena na vysílání na Facebook příběhy o své poslední dovolené, s odpovídající povolené snímky matek v bikinách.
Teď vidím, co zbylo z mých článků, když jsem vymazat obrázky, do té doby jsem offline, sorry za to.
Bohužel to je vše výsledkem většiny, kteří vůbec nic proti erozi našich svobod. Lidé mají plné ruce práce s dvěma zaměstnáními, díval se na televizi a pověsit na jejich mobilní telefon den a noc. Mezitím se změnila naše země ve stavu, kdy kontrola Adolf Hitler by slintat. Dnes si přečíst, jak to jen jde Burger celostátní, jsou občané masivně nasazena k "fízlování" spoluobčany a uvést na policii. Mluvili jsme spolu před několika lety, škoda praktiky Stasi v Německu, nyní nazýváme HOORAY tyto systémy jsou nyní nainstalovány.
A průměrný Američan, ale hrdý na to svobodná země, teď se rozpačitě usmívá jeho otisky prstů na jeho nový cestovní pas.
Co se stalo s mlčící většina souhlasil, možná až příliš mnoho fluoridu požití?


ARABIC
اعتذار ، وأنا حاليا مؤقتا
لماذا؟ مطاردة منفتحة على المواقع التي تستخدم الصور التي تقوم على حقوق التأليف والنشر. باستخدام برمجيات متطورة للكشف عن اي شخص من الفرار. الروبوتات الصيد غير المشروع قبالة الملايين من المواقع ومقارنتها مع قاعدة بيانات الصور. مرة واحدة في الصورة وجدت ، وضعت بشكل كامل ، مستخدمة جزئيا ، أو تكييفها بحسب الخلفية ، وهذا هو لقطة المتخذة وعنوان الموقع باستمرار. بمجرد ان نعرف من يملك المجال ، كنت تواجه الطلب على التسوية. المبلغ الذي يمكن أن يطالب بها إجراءات قضائية تصل إلى عدة آلاف يورو.
معظم الناس على الحصول على الصور باستخدام مجموعات أو عن طريق نسخها من المواقع. في معظم الحالات ، وليس لإقرار القانون أو صور محمية. ونتيجة لذلك كثير من الناس في وقت تواجه غرامات القادمة عندما ندرك أي ضرر. الأفراد والشركات العاملة في مجال الكشف عن الحياة البرية في الكثير من الصور ، والجلوس في حين أن تدفقات رأس المال. بلا شك ، و 90 ٪ من الضحايا هم من المدنيين الأبرياء الذين قدموا صورة عن غير قصد مضحك فجأة فجأة سرقت على ما يبدو.
وهناك أيضا المزيد من التطورات التي سوف تجعل من الصعب على نحو متزايد في تقارير بديلة وسائل الاعلام من منظور مختلف. لا يمكن استخدام أي جميع الصور وأشرطة الفيديو حتى يتم إزالتها على نحو متزايد ، ومرة أخرى هدد الادعاء. بل هناك خطط لتشمل إشارات إلى المقالات التي نشرت في وسائل الإعلام التي أنشئت لخلق جريمة ، وحتى وصلة بسيطة قمت بالفعل ستكون تكلفة كبيرة من المال.
والآن تعيد النظر في ما يجب القيام به. بالطبع أنا لا يمكن الاستعاضة عن الصور مثل المعدات المناسبة أو ببساطة مجرد نص. ولكن عندما أكتب عن مثل هذا الشخص ، امشي على الرغم من خطر عندما أضع صورة لهذا الشخص. هذه مشكلة كبرى.
فمن الواضح أن القوى الإنترنت لأنفسهم ، ولكن المواطنين يجب أن يقتصر على نشر القصص على فيسبوك حول عطلتهم الماضي ، مع لقطات سمحت المقابلة من الأمهات في البيكينيات.
وأرى الآن ما تبقى من مقالاتي عندما حذف الصور ، وحتى ذلك الحين وأنا حاليا ، آسف لهذا.
للأسف هذا هو كل شيء نتيجة لغالبية الذين لا يفعلون شيئا على الاطلاق ضد تآكل حرياتنا. الناس مشغولون مع اثنين من فرص العمل ، ويحدق في التلفزيون ويعلقون على الهاتف الخليوي ليلا ونهارا. وفي الوقت نفسه تغيرت بلادنا في حالة حيث السيطرة على الزعيم النازي ادولف هتلر قد سال لعابه. اليوم كان مجرد قراءة كيف برغر وغني عن البلاد والمواطنين يتم نشرها بشكل جماعي للمواطنين للتجسس ، وبيان للشرطة. تحدثنا منذ بضع سنوات ، عار عن ممارسات جهاز أمن الدولة في ألمانيا ، ونحن الآن ندعو الصيحة هذه النظم هي الآن تركيبها.
والأميركي العادي ، ولكن بالفخر لهذا البلد الحر ، والآن هو يبتسم بخجل بصماته على جواز سفره الجديد.
ما الخطأ الذي وقع مع المؤيدين للغالبية الصامتة ، وربما الكثير من الفلورايد بلعها؟

Geen opmerkingen:

Een reactie posten