ESM, de nieuwe Europese dictator. Worden we financieel uitgekleed?

Hoezo democratisch land?

Wat is dit voor onzin? Dat was mijn eerste reactie toen ik de bewuste video zag. Zoiets kan toch niet. Een organisatie die naar eigen dunk zomaar onze staatskas leeg kan halen? We leven toch in een democratisch land? Voor de zekerheid toch maar even de officiële teksten opgespoord, het Verdrag ter Oprichting van het Europese Stabiliteits Mechanisme.

De artikelen die in de video genoemd worden, zijn er zo in terug te vinden (vanaf pagina 19) en in de rest van het verdrag heb ik niets kunnen vinden, wat deze dictatoriale macht op één of andere manier in zou perken. De rillingen lopen me nog steeds over de rug. Maar dat kan toch zo maar niet binnen de verdragen van de Europese Unie? Dat is toch een illegale uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie? Nog wat verder zoekend, blijkt, dat er discreet allemaal besluiten door gejast zijn om deze ESM "mogelijk" te maken.

Brussel pleegt staatsgreep

Ik weet zeker, dat als politici in Nederland een club op zouden willen richten, die de staatskas leeg zou mogen plunderen, wanneer ze maar willen en zo vaak ze maar willen, dat ze de noodzakelijke wetswijzigingen er in geen 20 jaar doorheen zouden krijgen. Maar de Brusselse bureaucratie weet in een sneltreinvaart de Europese verdragen aan te passen om deze staatsgreep in 17 landen tegelijk uit te voeren!!! Op 17 December 2010 besloot de Europese Raad, dat er behoefte was aan een permanent stabiliteits mechanisme, om de taken over te nemen van het huidige European Financial Stabilisation Mechanism (EFSM) en de European Financial Stability Facility (EFSF). Dat zijn twee organisaties, die respectievelijk in mei en juni 2010 door de EU uit de grond gestampt zijn om leningen te verstrekken
aan landen met te veel schulden. Voor deze organisaties ontbreekt echter een wettelijke basis. Merk alvast op, dat deze twee illegale organisaties expliciet gericht zijn op financiële interventies, maar dat de verdragswijziging voor het oprichten van het ESM ook de oprichting van organisaties op hele andere terreinen mogelijk maakt.

Uitbreiding bevoegdheden EU

Die verdragswijziging kwam op 23 maart 2011. Om te voorkomen dat er opnieuw referenda in Europa gehouden moeten worden, wordt gebruik gemaakt van artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie, die de Europese Raad de mogelijkheid geeft verdragsartikelen te wijzigen, zolang deze geen uitbreiding van de bevoegdheden van de EU
inhouden. (Die besluiten moeten nog wel door de nationale parlementen geratificeerd worden, maar dat is normaliter slechts een formaliteit.) De wijziging bestond uit een onschuldig ogende toevoeging aan een paragraaf van artikel 136. In het kort luidt de toevoeging: "De EU landen die de euro gebruiken mogen een stabiliteitsmechanisme oprichten om de stabiliteit van de eurozone als geheel te bewaren." Het gaat hier dus niet meer puur om financiële stabiliteit. Ook het neerslaan van betogingen, het bespieden van wakkere burgers, of het anderszins bestrijden van destabiliserende elementen in de eurozone, kan nu via dit amendement opgedragen worden aan nieuwe organisaties onder EU-vlag. Het amendement is dus wel degelijk een uitbreiding van de bevoegdheden van de EU. Het is dus in strijd met artikel 48.6 van het Verdrag van de Europese Unie. Desalniettemin is geen minister of nationaal parlement hierover gestruikeld en ging men in Brussel vrolijk en voortvarend verder met het in elkaar zetten van het ESM-verdrag. Op 20 juni 2011 werd door de nationale parlementen nog even goedgekeurd, dat de EU en de ECB de taken van het ESM-verdrag uit gaan voeren.

Op 11 juli 2011 werd het verdrag ondertekend. Hoewel de ondertekening later die dag bij de opening van een persconferentie bekend gemaakt werd aan tientallen journalisten, was er de volgende
dag geen enkele Nederlandse of buitenlandse krant te vinden met een titel over dit nieuwe Europese verdrag. Misschien kwam dat doordat
Juncker het in het Frans vertelde en pas even later in het Engels verder ging. Het verdrag ligt nu ter ratificatie bij de nationale parlementen. Dat zou moeten gebeuren tussen nu en 31 december 2011.

Actie

Momenteel is er al sprake van, dat het benodigde kapitaal opgehoogd zal moeten worden van 700 miljard (dat is 2.100 euro per euro burger) naar 1500 à 2000 miljard euro, dus twee à drie keer zoveel.
Volgens de tekst van het verdrag zou het pas in juni 2013 van kracht worden. Daar willen ze nu 2012 van maken. Logischerwijs zal aan de parlementen gevraagd worden haast te maken met de ratificatie van het verdrag. Als we de laatste democratische strohalm willen benutten om deze dictatuur te verhinderen, dan zullen we pijlsnel zo veel mogelijk burgers wakker moeten schudden en zo veel mogelijk protestmails en brieven moeten sturen aan de Tweede Kamer, politici en politieke partijen. Toekijken of het anderen lukt om dit te bereiken is dan funest. Bij het ter perse gaan van dit nummer was nog niet bekend wanneer de Tweede Kamer dit ESM-verdrag behandelt.
Op de website van de auteur, www.CourtFool.info vind je verwijzingen
naar de video en de officiële teksten.

Een illegale uitbreiding van de bevoegdheden van de Europese Unie?

Art. 8: Het startkapitaal bedraagt 700 miljard euro.

Art. 9.3: De ESM leden beloven elke kapitaal-aanvraag
onherroepelijk en onvoorwaardelijk te betalen
binnen 7 dagen.

Art. 10.1: De Raad van Bestuur kan besluiten om
het kapitaal te wijzigen en artikel 8 dienovereenkomstig
aan te passen. (met andere woorden, de
ESM kan zonder limiet meer kapitaal vorderen!)

Art. 27: De ESM heeft volledige rechtsbevoegdheid
als partij in juridische procedures, maar de ESM
zelf, haar eigendom, financiële middelen en activa
genieten juridische immuniteit ...

Art. 30.1: De bestuursleden, de directeuren, hun
plaatsvervangers en andere personeelsleden zijn
gevrijwaard voor gerechtelijke procedures met
betrekking tot hun handelen en genieten onschendbaarheid
aangaande hun officiële papieren en
documenten.

Wie op YouTube zoekt naar “ESM de nieuwe Europese dictator” ontdekt een video van nog geen 4
minuten over een nieuw Europees verdrag, het Europees Stabiliteits Mechanisme (ESM), dat in de
eurolanden zal gelden. In de video worden enkele artikelen van het verdrag onder de loep genomen.
Geen opmerkingen:

Een reactie posten