Geen nieuws uit IJsland ... waarom? No news from Iceland… why?

Geen nieuws uit IJsland ... waarom?
 
Hoe komt dat we alles horen van wat er gebeurt in Egypte, maar geen nieuws over wat er gebeurt in IJsland:
...

In IJsland, de mensen hebben de regering afgezet, de primaire banken zijn genationaliseerd, werd besloten om niet de schuld te betalen die gemaakt zijn door Groot-Brittannië en Nederland als gevolg van hun slechte financiële politiek. Er werd volksvertegenwoordigers gecreëerd om de grondwet te herschrijven.
En dit alles gebeurde op een vreedzame manier.

Een hele revolutie tegen de Elite die deze crisis hadden veroorzaakt. Daarom is er geen publiciteit van gemaakt de laatste twee jaar: Wat zou er gebeuren als de rest van de EU-burgers dit zagen als een voorbeeld? Wat zou er gebeuren als de Amerikaanse burgers dit zagen als een voorbeeld?

Dit is een samenvatting van de feiten:

2008. De belangrijkste bank van het land wordt genationaliseerd.
De kroon, de munt van IJsland devalueerde en de beursen zijn gestopt.
Het land is in staat van faillissement

2008. De burgers protesteren aan de voorkant van het parlement en zijn erin geslaagd om nieuwe verkiezingen krijgen met het aftreden van de minister-president en zijn hele regering.
Het land is in slechte economische situatie.

Een wet stelt voor dat het terugbetalen van de schuld aan Groot-Brittannië en Nederland van 3.5 miljard euro, dat door de bevolking van IJsland maandelijks worden betaald tijdens de komende 15 jaar, met een rente van 5,5%.

2010. De mensen gaan de straten op en vragen om een ​​referendum. In januari 2010 de president ontkent de goedkeuring en kondigt een bijeenkomst aan.
In maart het referendum en de ontkenning van betaling werd uitgeroepen met 93%. Inmiddels heeft de overheid een onderzoek gestart naar diegene die verantwoordelijk waren voor de crisis om deze dan voor het gerecht te brengen, en vele hoge ambtenaren en bankiers werden gearresteerd. Interpol schrijft een bevel uit die alle betrokken partijen het land moeten verlaten.

In deze crisis werd d.m.v. een vergadering gekozen voor een nieuwe grondwet, die bestaan ​​uit de lessen die zijn geleerd uit deze crisis, en die in de plaats van de huidige grondwet (een kopie van de Deense grondwet) een nieuwe grondwet te schrijven.

25 burgers werden gekozen, zonder politieke kleur, van de 522 kandidaten. Voor de kandidatuur van alles wat nodig was was om een ​​volwassene te zijn en de steun van 30 mensen te hebben. De grondwetgevende vergadering begint in februari van 2011 naar de 'carta magna' te presenteren van de aanbevelingen van de verschillende vergaderingen gebeurt door het hele land. Het moest worden goedgekeurd door het huidige Parlement en door de volgende parlementsverkiezingen.

Dus in het kort van de IJslandse revolutie:

-Ontslag van de hele regering
-Nationaliseren van de bank.
-Referendum, zodat de mensen kunnen beslissen over de economische beslissingen.
-Opsluiten van de verantwoordelijke partijen
-Herschrijven van de grondwet door de bevolking


Zijn we op de hoogte gebracht door de media over dit?


Welk politiek programma heeft dit op radio of TV een commentaar op gegeven?


Nee, niets, helemaal niets hoor je ervan!


De IJslandse bevolking zijn in staat geweest om te laten zien dat er een manier is om het systeem te verslaan en heeft een les gegeven in democratie voor de wereld.
ENGLISH:

No news from Iceland… why?
How come we hear everything that happens in Egypt but no news about what’s happening in Iceland:

In Iceland, the people has made the government resign, the primary banks have been nationalized, it was decided to not pay the debt that these created with Great Britain and Holland due to their bad financial politics and a public assembly has been created to rewrite the constitution.
And all of this in a peaceful way.

A whole revolution against the powers that have created the current crisis. This is why there hasn’t been any publicity during the last two years: What would happen if the rest of the EU citizens took this as an example? What would happen if the US citizens took this as an example.

This is a summary of the facts:

2008. The main bank of the country is nationalized.
The Krona, the currency of Iceland devaluates and the stock market stops.
The country is in bankruptcy

2008. The citizens protest in front of parliament and manage to get new elections that make the resignation of the prime minister and his whole government.
The country is in bad economic situation.

A law proposes paying back the debt to Great Britain and Holland through the payment of 3,500 million euros, which will be paid by the people of Iceland monthly during the next 15 years, with a 5.5% interest.

2010. The people go out in the streets and demand a referendum. In January 2010 the president denies the approval and announces a popular meeting.

In March the referendum and the denial of payment is voted in by 93%. Meanwhile the government has initiated an investigation to bring to justice those responsible for the crisis, and many high level executives and bankers are arrested. The Interpol dictates an order that make all the implicated parties leave the country.

In this crisis an assembly is elected to rewrite a new Constitution which can include the lessons learned from this, and which will substitute the current one (a copy of the Danish Constitution).
25 citizens are chosen, with no political affiliation, out of the 522 candidates. For candidacy all that was needed was to be an adult and have the support of 30 people. The constitutional assembly starts in February of 2011 to present the ‘carta magna’ from the recommendations given by the different assemblies happening throughout the country. It must be approved by the current Parliament and by the one constituted through the next legislative elections.

So in summary of the Icelandic revolution:

-resignation of the whole government
-nationalization of the bank.
-referendum so that the people can decide over the economic decisions.
-incarcerating the responsible parties
-rewriting of the constitution by its people

Have we been informed of this through the media?


Has any political program in radio or TV commented on this?


No!


The Icelandic people have been able to show that there is a way to beat the system and has given a democracy lesson to the world.

1 opmerking:

  1. Pepa de Clown4/17/2012

    ja jezusmarianneke nog aan toe, weet je hoeveel mensen er in IJsland wonen? Erg weinig. 280 duizend. Een handvol! Dus dan is een 'revolutie' een stuk makkelijker.

    BeantwoordenVerwijderen