Gemeenschappelijke Controleautoriteit van Schengen

Uw rechten

Uw rechten uit hoofde van de Schengen Uitvoeringsovereenkomst
In de Schengenovereenkomst wordt erkend dat personen het recht hebben:
  • op toegang tot de op hen betrekking hebbende gegevens die in het SIS zijn opgenomen
  • hun persoonlijke gegevens te laten corrigeren indien er sprake is van een fout of indien er niet aan bepaalde wettelijke vereisten is voldaan
  • een verzoek te richten tot het gerecht of de bevoegde autoriteiten om hun persoonlijke gegevens te corrigeren of te verwijderen, of schadevergoeding toe te kennen
  • te verzoeken dat hun persoonlijke gegevens worden getoetst, en vragen te stellen over het gebruik van de gegevens.
Recht op toegang, recht op verbetering en verwijdering van gegevens
Om uw rechten uit te oefenen, kunt u zich wenden tot een nationale controleautoriteit die bevoegd is voor het toezicht op het nationale deel van het Schengen Informatiesysteem (het N.SIS) of rechtstreeks tot de autoriteit die de gegevens verwerkt (politie, douane, enz.).
Indien u van mening bent dat uw gegevens onrechtmatig in het SIS zijn opgenomen, of indien u wilt nagaan of er informatie over u in het SIS is opgenomen, kunt u zich schriftelijk wenden tot de nationale controleautoriteit en deze verzoeken om het desbetreffende N.SIS te laten controleren en u een antwoord te verstrekken. U kunt ook contact opnemen met de nationale autoriteit die met de verwerking van SIS-gegevens is belast.


Andere rechten
U hebt het recht de nationale gegevensbeschermingsautoriteit van elk van de lidstaten te verzoeken na te gaan of de invoering in of verstrekking van informatie die op u betrekking heeft aan het  Schengen informatiesysteem en de raadpleging van deze informatie door de lidstaat waar die gegevensbeschermingsautoriteit werkt, wettig zijn. U kunt daarvoor contact opnemen met de nationale gegevensbeschermingsautoriteiten.
U hebt het recht de Gemeenschappelijke Controleautoriteit te verzoeken ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens op een wettige manier en nauwkeurig door Schengen zijn verzameld, opgeslagen, verwerkt en gebruikt. Daartoe kunt u contact opnemen met het secretariaat (koppeling naar de pagina "contact").

Verdere aanwijzingen en voorbeeldbrieven
We hebben aanwijzingen geformuleerd (koppeling naar "hulp") over het uitoefenen van uw rechten met betrekking tot SIS-gegevens. Hier vindt u ook nuttige voorbeeldbrieven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten